Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Khoa Tin học đào tạo trình độ đại học bậc cử nhân các ngành học: Công nghệ thông tin, công nghệ thông tin chất lượng cao, công nghệ thông tin đặc thù và sư phạm tin học.
Khoa Tin học đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành học: Hệ thống thông tin.
Khoa Tin học đào tạo trình độ tiến sĩ ngành học: Hệ thống thông tin.

Công Nghệ Thông Tin

Giới Thiệu Ngành
Tên Ngành: Công Nghệ Thông Tin
Chỉ Tiêu:240
Mã Ngành:7480201

Công Nghệ Thông Tin CLC

Giới Thiệu Ngành
Tên Ngành: Công Nghệ Thông Tin CLC
Chỉ Tiêu:50
Mã Ngành:7480201CLC

Sư Phạm Tin

Giới Thiệu Ngành
Tên Ngành: Sư Phạm Tin
Chỉ Tiêu:40
Mã Ngành:7140210

Thạc Sĩ Hệ Thống Thông Tin

Giới Thiệu Ngành
Tên Ngành: Thạc Sĩ Hệ Thống Thông Tin
Chỉ Tiêu:30
Mã Ngành:TS7480201

Tiến Sĩ Hệ Thống Thông Tin

Giới Thiệu Ngành
Tên Ngành: Tiến Sĩ Hệ Thống Thông Tin
Chỉ Tiêu:30
Mã Ngành:TSH773091

Công nghệ thông tin đặc thù

Giới Thiệu Ngành
Tên Ngành: Công nghệ thông tin đặc thù
Chỉ Tiêu:300
Mã Ngành:7480201DT
 Document