Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

QUY CHẾ QUY ĐỊNH

05/01/2015

Kế hoạch, một số quy định + Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp khóa 11 ngành cử nhân CNTT

13/03/2013

Tiêu chí đánh giá sản phẩm phần mềm trong các đợt báo cáo thực tập, khóa luận

 Document