Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

QUY CHẾ QUY ĐỊNH

05/06/2018

Quy định về hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

08/06/2017

Quy định: Về việc thu học phí hệ đào tạo chính quy

25/10/2016

Quy định tiêu chí đánh giá sản phẩm thực tập và khóa luận tốt nghiệp

21/07/2016

Mời sinh viên các khóa xem quy định, các biểu mẫu về việc thành lập các Nhóm học tập, nghiên cứu (Study-Research Team) tại file đính kèm.

15/03/2015

Tiêu chí đánh giá sản phẩm đề tài thực tập, khóa luận

05/02/2015

Danh sách GVHD + Một số quy định v/v thực hiện khóa luận tốt nghiệp NH 2014-2015

 Document