Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

BIỂU MẪU CÔNG TÁC SINH VIÊN

# Loại mẫu Tải về
1 Đơn xin đăng ký ở ktx
2 Lý lịch cá nhân
3 Mẫu biên bản họp lớp định kỳ
4 Xin cấp lại bảo hiểm y tế

HỌC TẬP

# Loại mẫu Tải về
1 Đơn xin trở lại học tập
2 Đơn xin hủy học phần
3 Đơn xin phúc khảo điểm
4 Đơn xin hoãn thi học kỳ
5 Đơn xin rút tín chỉ học phần
6 Đơn xin học cải thiện học lại
 Document