Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

01/04/2014

Thông báo Hội nghị Sinh viên NCKH 2014

25/03/2014

Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học, viết giáo trình năm 2013-2014 và kế hoạch năm học 2014-2015

27/01/2014

Hội thảo khoa học lần thứ nhất về Hệ thống thông tin

05/01/2014

Thông báo số 2 - Hội thảo lần thứ nhất về Hệ thống thông tin

14/11/2013

Danh sách SV NCKH năm 2014

20/10/2013

Đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học 2013-2014

 Document