Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15/03/2016

Đề tài cấp Trường năm 2016

23/02/2016

Thông báo v/v viết bài tham gia hội nghị SV NCKH các trường Sư phạm tại TP Hồ Chí Minh 10/2016

25/03/2015

Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2014-2015 và kế hoạch năm học 2015-2016

05/05/2014

Kết quả sinh viên NCKH Khoa Tin học 2014

03/05/2014

Tổng kết hội thảo khoa học lần thứ nhất về Hệ thống thông tin

01/05/2014

Thông báo tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH 2014

 Document