Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

12/10/2016

- Trung tâm KHCN&TƯ VẤN ĐẦU TƯ-ÐHBK Ðà Nẵng (STIC, http://stic.com.vn/), thực hiện hợp tác nghiên cứu cùng sinh viên trên tinh thần chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tận dụng thế mạnh các bên để NCKH và nếu thành công có thể chuyển giao bên ngoài.

21/09/2016

BCN Khoa Tin học thông báo: kể từ năm học 2016-2017, sinh viên trong Khoa có thể thành lập các Nhóm học tập, nghiên cứu (Study-Research Team).

21/05/2016

Kết quả sinh viên NCKH Khoa Tin học 2016

20/05/2016

Nhà Trường thông báo kế hoạch Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Trường 2016 như sau

05/05/2016

Thông báo: Về việc gửi bài báo tham dự Hội nghị sinh viên NCKH các trường đại học Sư phạm 2016

25/04/2016

THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2016

 Document