Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO

20/08/2019

Mời toàn thể sinh viên để nắm thông tin và thực hiện. VPK.

20/08/2019

Mời toàn thể sinh viên Khóa 2019 (Mới nhập học) xem thông tin ở file đính kèm, để nắm rõ thông tin và thực hiện. VPK.

20/08/2019

Mời toàn thể sinh viên Khóa 2019 (Mới nhập học) xem thông tin ở file đính kèm, để nắm rõ thông tin và thực hiện. VPK.

20/08/2019

Mời toàn thể sinh viên Khóa 2019 (Mới nhập học) xem thông tin ở file đính kèm, để nắm rõ thông tin và thực hiện. VPK.

19/08/2019

Đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2019-2020

 Document