Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO

19/05/2020

Thông báo Thời gian nộp báo cáo và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K16 đợt tháng 5 1. Nộp báo cáo về văn phòng khoa: Hạn cuối 11h00, thứ Năm ngày 28/05/2020. 2. Báo cáo phải đúng quy định và biểu mẫu của trường. 3. Đảm bảo các yêu cầu đối với sản phẩm khóa luận tốt nghiệp. https://drive.google.com/open?id=1gbleNpiXewIFwxDJai1kwY5rRHq8n8PE 4. Đã được được giảng viên hướng dẫn đồng ý. 5. Dự kiến bảo vệ tuần sau (29/05/2020). Những sinh viên không hoàn thành báo cáo kịp sẽ dự kiến bảo vệ vào tuần thứ 2 7/2020. Các bạn sinh viên bảo vệ đợt tháng 5 điền vào form dưới đây và nộp lại https://forms.gle/EdZ7poJAXyxru8bo7

 Document