Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÔNG BÁO

24/09/2020

Thông báo Kế hoạch tổ chức đăng ký học phần HK2, năm học 2020-2021

21/09/2020

Thông báo Đăng ký thông tin HP thực tập tốt nghiệp HK1, năm học 2020-2021

15/09/2020

Thông báo về việc rút tín chỉ HK1, năm học 2020-2021

07/09/2020

Thông báo về thời gian và hình thức phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020

07/09/2020

Thông báo về việc triển khai đào tạo trực tuyến đối với HP Giáo dục thể chất HK1 năm học 2020-2021

 Document