Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

25/10/2016

Quy định tiêu chí đánh giá sản phẩm thực tập và khóa luận tốt nghiệp

11/09/2016

[Điều chỉnh] Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016, khóa TS 2015, năm học: 2015-2016 (11.9.2015)

10/09/2016

[Dự kiến] Thời khóa biểu Tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2015-2016

05/09/2016

Thời khóa biểu chính thức HK1 năm học 2015-2016, khóa TS 2015, năm học: 2015-2016

 Document