Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

22/10/2019

Mời toàn thể sinh viên Khóa tuyển sinh 2017, cập nhật thông tin để thực hiện. VPK.

09/10/2019

Mời Lớp trưởng tất cả các Khóa tuyển sinh: 2016; 2017; 2018; 2019 cập nhật thông tin để thực hiện. Ghi chú: Nộp danh sách sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội. Năm học: 2019-2020 về Văn phòng khoa hạn cuối ngày 18/10/2019 để Khoa tổng hợp. Xin cám ơn!

09/10/2019

Mời Lớp trưởng của tất cả các Khóa tuyển sinh: 2016; 2017; 2018; 2019, xem thông báo ở file đính kèm để thực hiện. Ghi chú: Hạn cuối nộp danh sách về Văn phòng khoa vào ngày 18/10/2019. VPK.

09/10/2019

Mời toàn thể sinh viên xem thông tin đính kèm theo file để thực hiện. VPK.

 Document