Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

23/02/2016

Thông báo v/v viết bài tham gia hội nghị SV NCKH các trường Sư phạm tại TP Hồ Chí Minh 10/2016

05/05/2014

Kết quả sinh viên NCKH Khoa Tin học 2014

01/05/2014

Thông báo tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH 2014

01/04/2014

Thông báo Hội nghị Sinh viên NCKH 2014

14/11/2013

Danh sách SV NCKH năm 2014

20/10/2013

Đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học 2013-2014

 Document