Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN

15/03/2016

Đề tài cấp Trường năm 2016

25/03/2015

Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2014-2015 và kế hoạch năm học 2015-2016

03/05/2014

Tổng kết hội thảo khoa học lần thứ nhất về Hệ thống thông tin

25/03/2014

Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học, viết giáo trình năm 2013-2014 và kế hoạch năm học 2014-2015

27/01/2014

Hội thảo khoa học lần thứ nhất về Hệ thống thông tin

05/01/2014

Thông báo số 2 - Hội thảo lần thứ nhất về Hệ thống thông tin

 Document