Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

24/07/2013

Công nghệ khung nhìn thực trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại (Oracle, DB2, SQL Server

24/02/2013

Ý tưởng về khung nhìn thực xuất hiện từ những năm 1980, tuy nhiên, đến nay chỉ có bốn hệ quản trị cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới

10/02/2013

Đầu vào là siêu dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (CSDL), các khuôn mẫu các trang web có cấu trúc theo tiêu chuẩn của thư viện StringTemplate và cấu hình của người dùng.

24/01/2013

Chương trình có đầu vào là siêu dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (CSDL) và các khuôn mẫu có cấu trúc theo tiêu chuẩn của thư viện StringTemplate.

 Document