Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

24/07/2015

Công cụ giúp quản lý danh sách liên hệ, quản lý gửi email hàng loạt. Người dùng có thể tạo các khuôn mẫu theo định dạng XML.

08/07/2015

Ứng dụng khai thác thông tin được chia sẻ dưới dạng RSS tại địa chỉ http://ued.udn.vn/rss. Điều này mang lại nhiều tiện lợi cho người sử dụng

08/05/2015

Công cụ tạo kỷ yếu giúp người dùng tạo ra file kỷ yếu tổng hợp từ các file word nhanh chóng.

08/03/2015

Nhằm nâng cao việc sử dụng công nghệ và ứng dụng CNTT hiện đại để hỗ trợ gia tăng hiệu quả công việc, truyền tải thông tin nhanh chóng

24/05/2014

Dịch vụ thông báo truy vấn thông báo cho ứng dụng người dùng biết về việc xảy ra sự kiện trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

08/03/2014

Hệ thống quản lý khoa học tích hợp bao gồm 05 phân hệ sau đây được triển khai sử dụng hiệu quả tại Trường Đại học Kinh tế từ năm 2010

 Document