Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng hiện có 1.492 giảng viên trên 2.315 cán bộ, bao gồm 8 Giáo sư, 83 Phó Giáo sư, 385 Tiến sĩ và Tiến sĩ Khoa học.

Khoa Tin học được thành lập tháng 2 năm 2004 trên cơ sở tách khoa Toán - Tin thành 2 khoa Tin học và khoa Toán. Chức năng nhiệm vụ của Khoa Tin học là:
Giảng dạy chuyên ngành Thạc sĩ Hệ thống thông tin
Giảng dạy tin học đại cương cho tất cả các ngành trong đại học Sư phạm và một số trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.
Giảng dạy chuyên ngành Công nghệ thông tin và Sư phạm Tin học.
Nghiên cứu Khoa học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin.
Lực lượng giảng viên, cán bộ của Khoa gồm 32 người, trong đó có 1 Giáo sư, Phó Giáo sư, 5 Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học, 14 Thạc sĩ, 12 Thỉnh giảng.

 

Danh sách cán bộ, giảng viên giảng dạy tại Khoa Tin học:

Phó Giáo Sư Tiến Sĩ

PGS TS Trần Quốc Chiến ( Nguyên Trưởng Khoa)

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Toán rời rạc, Đồ họa máy tính, Phân tích thiết kế giải thuật, giải thuật nâng cao


Tiến Sĩ

TS Nguyễn Trần Quốc Vinh ( Trưởng Khoa)

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu


TS Nguyễn Thị Ngọc Anh ( Phó Phòng Đào Tạo)

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo, lập trình hướng đối tượng


TS Nguyễn Đình Lầu

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Toán rời rạc, Giải thuật


TS Nguyễn Hoàng Hải ( Tổ Trưởng Bộ Môn)

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Mạng máy tính, Lập trình di động, Lập trình web, Lập trình C++


TS Vũ Thị Trà

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Mạng máy tính


Thạc Sĩ

TS Phạm Anh Phương ( Phó Khoa)

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Toán rời rạc, Đồ họa máy tính, Phân tích thiết kế giải thuật, giải thuật nâng cao


THS Trần Văn Hưng

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, Đồ họa,Giải thuật, Phương pháp giảng dạy


THS Phạm Dương Thu Hằng ( Phó Khoa)

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Hệ thống thông tin, Phương pháp giảng dạy


THS Lê Viết Chung ( Tổ Trưởng Bộ Môn)

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy


THS Trần Uyên Trang

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo, Lập trình hướng đối tượng


THS Lê Thành Công

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình hướng đối tượng, Lập trình cơ bản


THS Nguyễn Thanh Tuấn

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình web


THS Đoàn Duy Bình

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Kiến trúc máy tính - Hệ điều hành - Mã nguồn mở. Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học máy tính - Tin sinh học


THS Hồ Ngọc Tú

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Tin học đại cương, Thiết kế và Lập trình Web, Lập trình di động


THS Lê Văn Mỹ

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Mạng máy tính, Lập trình mạng


THS Ngô Đình Thưởng

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập Trình web, Lập trình java


THS Phùng Thị Minh Tâm

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy


THS Đặng Thị Kim Ngân ( Trợ lý đào tạo)

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Cơ sở dữ liệu


THS Võ Văn Lường ( Giảng viên)

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công Nghệ Phần Mềm Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Phân tích và thiết kế hướng đối tượng Lập trình cơ sở dữ liệu Lập trình winform với .Net Quản trị dự án phần mềm.


Thỉnh Giảng

PGS.TS Nguyễn Thanh Bình

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:


TS Hoàng Thị Thanh Hà

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:


ThS Lê Hoàng Hùng

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:


PGS.TS Võ Trung Hùng

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:


ThS, NCS Nguyễn Văn Hưng

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:


PGS.TS Nguyễn Tấn Khôi

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:


PGS.TS Huỳnh Công Pháp

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:


TS Đinh Thị Đông Phương

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:


ThS Phan Thanh Tao

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:


TS Nguyễn Quang Thanh

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:


GS.TS Nguyễn Thanh Thủy

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:


PGS.TS Trương Công Tuấn

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu:


 Document