Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Đối Tác

Khoa là đối tác đào tạo và nghiên cứu với các công ty, trung tâm tin học trong và ngoài thành phố Đà Nẵng như là: FPT Software (FSoft), Axon Active, Gameloft, Logigear, Enclave, AsNet, Mgm, ....

Liên Kết Doanh Nghiệp

 Document