Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

29/08/2018

Thời khóa biểu các lớp Khóa 18

29/08/2018

Danh sách các lớp CNTT khóa 2018

22/08/2018

Thông báo: Về việc tham gia bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2018 - 2019

22/08/2018

Quyết đinh: Về việc cấp học bổng của tổ chức AMA Vietnam Ltd. Học kỳ II, năm học 2017 - 2018

21/08/2018

Thông báo (Lần thứ 1) Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2018 - 2019

16/08/2018

Chương trình đào tạo Cử nhân CNTT theo cơ chế đặc thù

 Document