Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

05/09/2018

05/09/2018

Thông báo: Về việc tổ chức Hội nghị công tác Chủ nhiệm năm học 2017-2018

05/09/2018

Thông báo: Về việc tổ chức đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ

31/08/2018

Thời khóa biểu Khóa tuyển sinh năm 2018, học kỳ I, năm học 2018 - 2019 (Cập nhật đến ngày 30/08/2018 có điều chỉnh bổ sung)

31/08/2018

Thông báo về việc rút tín chỉ học kì 1 năm học 2018-2019

30/08/2018

Thông báo: Về mức thu học phí học kỳ I, năm học 2018 - 2019

 Document