Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

23/11/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2018 - 2019

23/11/2018

Thông báo: Về việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm học 2018 - 2019 (Lần 5)

22/11/2018

Thông báo gia hạn về việc nộp học phí học kỳ I, năm hoc 2018 - 2019 của sinh viên hệ chính quy

15/11/2018

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp cho các ngành cử nhân khoa học bậc đại học , Hệ chính quy - năm học 2018 - 2019

29/10/2018

Thông báo: Về việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm học 2018 - 2019 (Lần thứ 4)

18/10/2018

Thông báo: Về Học bổng của chính phủ Nhật-năm 2019

 Document