Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

15/01/2019

Thông báo: Về việc bổ sung hồ sơ sinh viên

03/01/2019

Thông báo: Về việc Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa, năm học 2018 - 2019

19/12/2018

Thông báo: Về việc thu học phí học kỳ II, năm học 2018-2019

19/12/2018

Thông báo: Về việc điều chỉnh lịch thi học kỳ II, năm học 2018 - 2019 (Lần 3)

14/12/2018

Thông báo: Về việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm học 2018 - 2019 (Lần thư 7)

12/12/2018

Thông báo: Về việc điều chỉnh lịch thi học kỳ II, năm học 2018 - 2019 (Lần 2)

 Document