Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

04/01/2014

Thông báo về việc đăng ký tín chỉ Học kỳ 2 Năm học 2013-2014

15/12/2013

Lịch thi Học kỳ 1 2013-2014 - Khóa 13

15/12/2013

Lịch thi HK1 2013-2014 Khóa 10-11

15/12/2013

Lịch thi HK1 2013-2014 -Khóa 12

 Document