Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

24/09/2020

Thông báo Kế hoạch tổ chức đăng ký học phần HK2, năm học 2020-2021

22/09/2020

Thông báo Kế hoạch triển khai gói học bổng tiếng anh miễn phí

21/09/2020

Thông báo Đăng ký thông tin HP thực tập tốt nghiệp HK1, năm học 2020-2021

15/09/2020

Thông báo về việc rút tín chỉ HK1, năm học 2020-2021

14/09/2020

Thông báo về việc điều chỉnh hình thức đào tạo HK1, năm học 2020-2021

07/09/2020

Thông báo về thời gian và hình thức phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020

 Document