Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo tạm hoãn thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Ngày Đăng: 27/07/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Khoa Tin học xin được thông báo về việc tạm hoãn thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019 - 2020

https://drive.google.com/file/d/1hewimENIgy0VyJSoOJI_dXhzU6_OgosX/view?usp=sharing

 Document