Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo: Quyết định về việc phân công giảng viên chủ nhiệm - cố vấn học tập K16, K17, K18, K19

Ngày Đăng: 22/07/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo: Quyết định về việc phân công giảng viên chủ nhiệm - cố vấn học tập K16, K17, K18, K19

https://drive.google.com/file/d/1rZMmyhiosT4AHs626pRm5w3pacuWsgPX/view?usp=sharing

 Document