Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo HP Đồ án chuyên ngành K17

Ngày Đăng: 06/07/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo HP Đồ án chuyên ngành K17

1. Nộp báo cáo về văn phòng khoa: Hạn cuối 10h00, thứ Ba ngày 28/7/2020.

2. Báo cáo phải đúng quy định và biểu mẫu của trường.

3. Đã được giảng viên hướng dẫn đồng ý.

4. Thời gian báo cáo dự kiến: 13h00, thứ Năm ngày 30/7/2020.

 Document