Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập khóa tuyển sinh 2016 học kì II, năm học 2019 - 2020

Ngày Đăng: 26/06/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập khóa tuyển sinh 2016 học kì II, năm học 2019 - 2020

https://drive.google.com/file/d/1kc9FGjhEZ2Y7MNQ2EM6OcYEtR1hWrBOZ/view?usp=sharing

 Document