Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo: Về việc xét chọn sinh viên tham dự giải thưởng KOVA lần thứ 18

Ngày Đăng: 25/06/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo: Về việc xét chọn sinh viên tham dự giải thưởng KOVA lần thứ 18

Các bạn sinh viên tham dự gửi bản mềm và bản cứng về Khoa trước 29/06/2020.

https://drive.google.com/file/d/110Fm80XyazSgCnmgeC3SnncQ_U1zXcxb/view?usp=sharing

 Document