Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ LẬP TRÌNH TẠI TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC

Ngày Đăng: 19/06/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Các bạn Sinh viên và cựu sinh viên tham khảo Thông tin tuyển dụng các vị trí lập trình tại Tập đoàn Việt Úc.

https://drive.google.com/file/d/1qPv1eL1FBjuCRDHidhs-C9V6Y_FsFVW7/view?usp=sharing

 Document