Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo: Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Ngày Đăng: 28/05/2019      Người Đăng: THS Trần Văn Hưng

Mọi chi tiết xem trong file đính kèm

thông báo thay đổi lịch đăng ký học phần 2019-2020

 Document