Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông tin về hướng nghiên cứu và cán bộ hướng dẫn khóa tuyển sinh NCS đợt 1 năm 2018

Ngày Đăng: 21/02/2018      Người Đăng: admin

Các hướng nghiên cứu đề tài luận án và số lượng NCS có thể tiếp nhận

Số TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn NCS

Họ tên, học vị, học hàm người người có thể hướng dẫn NCS

Số lượng NCS có thể tiếp nhận

Ghi chú

1

Tính toán hiệu năng cao

PGS.TSKH Trần Quốc Chiến

3

 

2

Cơ sở dữ liệu và ứng dụng

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh

3

 

3

Công nghệ phần mềm và các mô hình kiểm thử phần mềm

PGS.TS. Nguyễn Thanh Binh

TS. Vũ Thị Trà

3

 

4

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng

PGS. TS. Võ Trung Hùng

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh

3

 

5

Mạng và cơ sở dữ liệu phân tán

PGS. TS. Lê Văn Sơn

TS. Nguyễn Hoàng Hải.

3

 

6

Hệ thống thông tin địa lý GIS, Tính toán lưới và điện toán đám mây, Nâng cao hiệu năng của hệ thống thông tin

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy

 

3

 

7

An toàn và bảo mật thông tin

PGS. TS Lê Mạnh Thạnh

TS. Nguyễn Hoàng Hải

3

 

8

Công nghệ phát triển phần mềm

PGS. TS Võ Trung Hùng

TS. Vũ Thị Trà

3

 

9

Khai phá dữ liệu, dữ liệu lớn, deep-learning

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh

3

 

10

Cơ sở dữ liệu, cơ sở tri thức, khai phá dữ liệu, khai phá đồ thị, mạng xã hội, máy học và ứng dụng

TS. Nguyễn Việt Anh (Viện CNTT)

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh

3

 

11

Cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu

GS. TS. Vũ Đức Thi

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh

3

 
12

Tổng hợp và nhận dạng tiếng nói, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

TS. Ninh Khánh Duy

3

 
13

Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống đa tác tử.

TS. Hoàng Thị Thanh Hà

3

 
14

Học Máy

TS. Phạm Anh Phương

3

 
15

Toán học tính toán

GS.TS. Đặng Quang Á

3

 
16

Tính toán hiệu năng cao, xử lý dữ liệu lớn, Tin sinh

PGS. TS. Trần Văn Lăng

3

 
     
 Document