Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Dịch vụ thông báo truy vấn cho PostgreSQL

Ngày Đăng: 24/05/2014      Người Đăng: admin

Dịch vụ thông báo truy vấn cho PostgreSQL

Dịch vụ thông báo truy vấn thông báo cho ứng dụng người dùng biết về việc xảy ra sự kiện trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu có thể làm thay đổi hay không kết quả thực thi truy vấn mà ứng dụng người dùng đăng ký với nó. Ứng dụng người dùng không cần thường xuyên truy vấn đến cơ sở dữ liệu để kiểm tra xem dữ liệu có thay đổi hay không. Cơ chế thông báo này, “ngắt” thay vì polling, rất hiệu quả nếu truy vấn là đủ phức tạp và được thực thi trên lượng dữ liệu lớn. Đến nay, PostgreSQL chưa hỗ trợ tính năng này. PostgreSQL được Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo lựa chọn sử dụng trong các tổ chức Nhà nước. Dự án xây dựng dịch vụ thông báo truy vấn cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL, xây dựng các thư viện lập trình giúp khai thác tính năng này trong các ngôn ngữ hỗ trợ nền tảng .NET.

Link: http://it.ued.udn.vn/myprojects/pgNotiServ/postgresql-notification-2014.rar

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh (http://scv.ued.udn.vn/~ntquocvinh) & Nguyễn Văn Vương (http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-van-vuong)

 Document