Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Công cụ tạo email theo khuôn mẫu & gửi hàng loạt

Ngày Đăng: 24/07/2015      Người Đăng: admin

Công cụ tạo email theo khuôn mẫu & gửi hàng loạt

Công cụ giúp quản lý danh sách liên hệ, quản lý gửi email hàng loạt. Người dùng có thể tạo các khuôn mẫu theo định dạng XML. Khuôn mẫu có thể chứa cấu trúc if-then-else, chứa các lệnh SQL bất kỳ để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. CSDL chứa dữ liệu tạo nội dung email thông qua các truy vấn SQL có thể khác so với CSDL quản lý gửi email.

Link: http://it.ued.udn.vn/myprojects/SendMail/SendMail2015.07.24.rar

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh (http://scv.ued.udn.vn/~ntquocvinh)

 Document