Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Hệ thống quản lý khoa học tích hợp

Ngày Đăng: 08/03/2014      Người Đăng: admin

Hệ thống quản lý khoa học tích hợp

Hệ thống quản lý khoa học tích hợp bao gồm 05 phân hệ sau đây được triển khai sử dụng hiệu quả tại Trường Đại học Kinh tế từ năm 2010, tại Trường Đại học Sư phạm từ năm 2013 và Phân hiệu Kon-tum từ năm 2014:

        1. LLKH: Quản lý lý lịch khoa học

        2. TGNCKH: Quản lý tính giờ NCKH

        3. TDKT: Quản lý xét thi đua, khen thưởng

        4. TCKH: Quản lý tạp chí khoa học

        5. HTKH: Quản lý hội thảo khoa học

        6. SSO: Quản lý đăng nhập/xuất một lần cho cả 5 phân hệ trên

qlkh

     Vấn đề của chương trình tính giờ NCKH khác:

-       - Phải kê khai mọi nội dung, đặc biệt lý lịch khoa học, nhưng chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là tính giờ NCKH.

-     - Không liên thông với các hệ thống quản lý khác: Lý lịch khoa học, thi đua khen thưởng, tạp chí, hội thảo… Các dữ liệu này cung không thể được sử dụng để phục vụ thống kê khác nhau trong quản lý lý lịch khoa học. Mỗi lần có yêu cầu báo cáo, các đơn vị phải thực thiện dò soát thủ công….

-       - Mỗi CBNV kê khai phần của mình, các công trình chung phải kê khai nhiều lần.

-       - Chỉ là một mảng nhỏ so với hệ thống quản lý tích hợp.

     Những thế mạnh của hệ thống quản lý tích hợp hiện được triển khai ở 3 đơn vị: Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm và Phân hiệu Kontum. Ưu điểm chung:

       - Lý lịch khoa học được nhập một lần duy nhất, sử dụng cho cả 5 mục đích; thống kê (bài báo, công trình, lượt tham gia…) theo khoảng thời gian, tìm kiếm được theo chuyên môn sâu…; đã xây dựng hệ thống tự động đồng bộ từ các đơn vị lên ĐHĐN. VD: Trong 1 tháng vừa qua, Ban KH, CN&MT yêu cầu báo cáo 2 lần, Trường ĐHSP & ĐHKT chỉ cần 5 phút là có được bản báo cáo…

    -Tất cả các hệ thống đều có hệ thống chức năng phong phú, hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu về quản lý trong mỗi lĩnh vực.

    -Tính năng tạo giao diện đa ngữ (Việt, Anh…) đã được hệ thống hoá một cách chuyên nghiệp, làm cho việc thêm một ngôn ngữ mới là rất đơn giản.

 1. LLKH: Quản lý lý lịch khoa học

http://scv.ued.udn.vn/

http://kh.due.udn.vn/ 

http://scv.kontum.udn.vn/

http://stm.udn.vn/

-     - Quản lý lý lịch khoa học nói chung (thông tin cá nhân, quá trình đào tạo, quá trình công tác, ngoại ngữ, thông tin thi đua khen thưởng, hướng dẫn SĐH, lĩnh vực nghiên cứu, chuyên ngành giảng dạy,…, sách - giáo trình, bài báo, đề tài NCKH)

-     - Quản lý quá trình thưc hiện đề tài theo quy trình được quy định bởi ĐHĐN: Đã xây dựng, thử nghiệm nhưng chưa sử dụng tích cực.

-      - Quản lý chi tiết nên có thể phục vụ thống kê, tìm kiếm theo thời gian: Số lượt viết bài, số lượng bài viết, số lượt viết sách, số lượng, tham gia đề tài…. Cũng như thống kê, tìm kiếm chuyên gia theo lĩnh vực nghiên cứu….phục vụ quảng bá cũng như cung cấp chuyên gia ra bên ngoài.

-       - Kê khai một lần: Một bài, công trình, sách, đề tài….chỉ cần 1 tác giả trong số tập thể tác giả kê khai.

-      - Tự động được cập nhật thông tin viết bài từ hệ thống quản lý tạp chí khoa học và quản lý hội thảo khoa học.

     2. TGNCKH: Quản lý tính giờ NCKH

     http://scv.ued.udn.vn/ 

     http://kh.due.udn.vn/

     http://scv.kontum.udn.vn/ 

     http://stm.udn.vn/

-      - Không cần kê khai bài báo, giáo trình, đề tài, định mức, chức vụ, học hàm học vị… - toàn bộ dữ liệu được lấy từ hệ thống LLKH.

-      - Chỉ kê khai các nội dung bổ sung mà bên LLKH không quản lý như hướng dẫn sinh viên, phản biện, báo cáo chuyên đề tại Khoa…, đi học, thai sản…

-     - Danh mục tạp chí chuyên ngành cùng với số điểm theo HĐCDGSNN đã được nhập vào hệ thống; người dùng chỉ cần nhập các tạp chí chưa có và Nhà trường xác nhận 1 lần về mức điểm chung cho tất cả. Nhà trường phải xét duyệt điểm cho tạp chí không có trong danh mục của HĐCDGSNN để thống nhất và đúng chuyên môn của Phòng KH&HTQT.

-       - Đưa ra bản tính chi tiết cho từng cá nhân cũng như tổng hợp theo từng đơn vị.

     3. TDKT: Quản lý xét thi đua, khen thưởng (đang thử nghiệm tại http://comm.ued.udn.vn)

     a. Chấm điểm thi đua

-    - Mỗi cá nhân điều chỉnh số điểm tự đánh giá theo mẫu có sẵn, khoa xét duyệt, sau đó Nhà trường xét duyệt. Những nội dung liên quan NCKH được xét duyệt tự động dựa trên LLKH và được duyệt trước đó 1 lần để tính giờ NCKH.

       - Nhà trường xuất ra bản tự đánh giá chi tiết của mỗi CBNV cũng như bảng tổng hợp cho toàn Trường.

     b. Xét danh hiệu thi đua

-       - Không cần kê khai bài báo, giáo trình, đề tài,… - toàn bộ dữ liệu được lấy từ hệ thống LLKH và được duyệt trước đó 1 lần để tính giờ NCKH.

-       - CBNV chỉ kê khai bổ sung các nội dung theo mẫu.

-       - Xuất bản báo cáo chi tiết cho mỗi CBNV cũng như báo cáo tổng hợp cho Nhà trường.

     4. TCKH: Quản lý tạp chí khoa học

     http://jse.ued.udn.vn/vi

     http://tapchikhkt.due.udn.vn/

     http://csw.kontum.udn.vn/

-       - Quản lý toàn bộ quy trình thực hiện đăng bài, phản biện, kiểm tra dịch thuật….theo quy trình chung.

-       - Tính mở tối đa.

-       - Hồ sơ cá nhân nhà KH được lấy tự động và đồng bộ với hệ thống QL LLKH.

-       - Liên kết với lý lịch khoa học của từng nhà khoa học.

-       - Tự động cập nhật lý lịch cá nhân tác giả khi bài được đăng.

     5. HTKH: Quản lý hội thảo khoa học

     http://conf.ued.udn.vn/

     http://hoithao.due.udn.vn/

     http://conf.kontum.udn.vn

-     - Tất cả mọi hội thảo đều có thể được tạo ra và quản lý trên một hệ thống; cập nhật nội dung và hiển thị nội dung được tuỳ chỉnh tuỳ từng hội thảo.

-       - Quản lý toàn bộ quy trình thực hiện đăng bài, phản biện, kiểm tra dịch thuật….theo quy trình chung cho từng hội thảo cũng như cung cấp tất cả mọi thông tin mà các hội thảo khoa học thường có.

-       - Tính mở tối đa.

-       - Hồ sơ cá nhân nhà KH được lấy tự động và đồng bộ với hệ thống QL LLKH.

-       - Liên kết với lý lịch khoa học của từng nhà khoa học.

-       - Tự động cập nhật lý lịch cá nhân tác giả khi bài được đăng.

6. SSO: Quản lý đăng nhập một lần cho cả 5 phân hệ trên

-       - Được xây dựng hoàn toàn mới, không sử dụng bất kỳ thành phần nào có sẵn của các tổ chức, tác giả khác.

-       - Không phụ thuộc vào nền tảng lập trình của các hệ thống tích hợp sử dụng.

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh (http://scv.ued.udn.vn/~ntquocvinh) & Nguyễn Văn Vương (http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-van-vuong)

 Document