Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Quy định và các biểu mẫu v/v thành lập Nhóm học tập, nghiên cứu (Study-Research Team)

Ngày Đăng: 21/07/2016      Người Đăng: admin

Quy định và các biểu mẫu v/v thành lập Nhóm học tập, nghiên cứu (Study-Research Team)

Mời sinh viên các khóa xem quy định, các biểu mẫu về việc thành lập các Nhóm học tập, nghiên cứu (Study-Research Team) tại file đính kèm.

File đính kèm:Tải vể

 Document