Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Chương trình trao đổi sinh viên của trường ĐH Sejong, Hàn Quốc

Ngày Đăng: 26/10/2017      Người Đăng: admin

Khoa Tin học thông báo chương trình trao đổi sinh viên của trường ĐH Sejong, Hàn Quốc như sau:

Hạn nộp hồ sơ trực tuyến: 03/11/2017

Thời gian khóa học: 02/3/2018 - 22/6/2018

Các chuyên ngành: QTKD, Khoa học Máy tính, Giáo dục, Toán học, Du lịch, Môi trường, Cơ khí, Năng lượng, Âm nhạc .... (http://eng.sejong.ac.kr/contents/eng/cor/departmentsandmajors.html)

Thông tin chi tiết cụ thể xem link sau:

https://ued-my.sharepoint.com/personal/phapdcn_ued_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=060da41b19af2470d82e8b3853e3f2ad3&;authkey=AU8o4BQtH_Ah2LjVL0oMHTg

 

                                                              Trợ lý khoa học

                                                         Nguyễn Đỗ Công Pháp

 Document