Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Cao Hùng, Đài Loan

Ngày Đăng: 14/11/2017      Người Đăng: admin

Khoa Tin học thông báo chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Cao Hùng, Đài Loan như sau:

Thời gian khóa học: học kỳ hè năm 2018 (tháng 2-tháng 7/2018).

Hạn cuối nộp hồ sơ là 30/11/2017.

Thông tin chi tiết cụ thể xem file đính kèm sau:

https://ued-my.sharepoint.com/personal/phapdcn_ued_udn_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=05578866ca1564627ad13b778afef60fc&;authkey=ASarNnm1_5RkUAOJ6LGQgGg&expiration=2018-07-31T17%3A00%3A00.000Z&e=7a6380580d954ef18f87db5296828103

 Document