Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc điều chỉnh hình thức đào tạo HK1, năm học 2020-2021

Ngày Đăng: 14/09/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo về việc điều chỉnh hình thức đào tạo HK1, năm học 2020-2021

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại link sau đây:

http://daotao.ued.udn.vn/thong-bao-ve-viec-dieu-chinh-hinh-thuc-dao-tao-hoc-ki-1-nam-hoc-2020-2021-bac-dai-hoc-he-chinh-quy/

 Document