Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2012-2013 và kế hoạch năm học 2013-2014

Ngày Đăng: 28/05/2013      Người Đăng: admin

 1.     Thống kê hoạt động NCKH năm 2012-2013

1.1.Các bài báo đăng trên tạp chí KH (22 bài)

1.      Trần Quốc Chiến, “Bài toán tồn tại ba điểm trong không gian có trọng tâm nguyên (phần 1)”. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 8(57)/2012.

2.      Trần Quốc Chiến, “Bài toán tồn tại ba điểm trong không gian có trọng tâm nguyên (phần 2)”. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 8(57)/2012.

3.      Trần Quốc Chiến, Nguyễn Văn Hưng, Võ Đình Nam, “Nghiên cứu đánh giá các thuật toán sinh ra biến ngẫu nhiên có phân phối Gamma”. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà nẵng, 12(61)/2012, 16-21.

4.      Trần Quốc Chiến, “Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị tổng quát”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 12(61)/2012, 16-21.

5.      Lê Viết Chung, “Một số dạng bài tập điển hình trong giảng dạy bài tập môn tin học lớp 11”. Tạp chí giáo dục, Bộ GD&ĐT, số 300, tháng 12/2012.

6.      Lê Viết Chung, “Một số lỗi thông thường của học sinh khi học lập trình trong chương trình tin học lớp 11 phổ thông”, Tạp chí KH và GD, trường ĐH Sư phạm, số 6(01)/2013.

7.      Đoàn Duy Bình, “Ứng dụng thuật toán ACO để giải các bài toán về cấu trúc sinh học phân tử”. Tạp chí KH và GD, trường ĐH Sư phạm, số 5(04)/2012.

8.      Trần Nguyễn Hồng Phúc, Lê Văn Sơn, “Giám sát hệ phân tán quy mô lớn trên cơ sở phát triển giao thức SNMP”. Tạp chí KH và CN, Đại học Đà Nẵng, số 8(57)/2012 quyển 1.

9.      Lê Văn Sơn, Phạm Nguyễn Minh Nhựt, “Vấn đề cung cấp tài nguyên ảo trên cơ sở hạ tầng tính toán đám mây”. Tạp chí KH và CN, Đại học Đà Nẵng, số 5(54)/2012.

10.  Lê Văn Sơn, “Nghiên cứu triển khai hệ thống giám sát trực tuyến các phương tiên cơ giới đường bộ”. Tạp chí KH và CN, Đại học Đà Nẵng (Đã đồng ý đăng).

11. Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, " Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống dự đoán kết quả học tập của sinh viên", Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8 (57) Trang: 69-74 Năm: 2013

12. Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Trần Quốc Vinh, "Nghiên cứu xây dựng và tích hợp mô-đun viết lại truy vấn hỗ trợ khung nhìn thực   trong PostgreSQL". Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8(69) Trang: 169-175 Năm: 2013

13. Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương, "Nghiên cứu xây dựng hệ thống sinh tự động mã nguồn các website .ASPX trên cơ sở dữ liệu". Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8(69) Trang: 182-188 Năm: 2013

14. Kungurtsev A.B, Cộng sự, Nguyễn Trần Quốc Vinh, “ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ МАТЕРИАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ”. Tạp chí: Eastern European journal of enterprise technologies //Scientific journal. - Kharkov: Technological center Số: Vol. 4/2 (58) Trang: 42-45 Năm: 2012

15. KamSwee Ng, HyungJeong Yang, SunHee Kim, SooHyung Kim, Nguyen Thi Ngoc Anh, "Unsupervised Clustering of Multivariate Time Series Microarray Experiments based on Incremental Non-Gaussian Analysis". IEICE Transactions 95-D(12): 3010-3016 (2012).

16. Dinh Thi Dong Phuong and Hiromitsu Shimakawa, Estimating Student Persona through Factorization of Learning Portfolio, Proceedings of IEEE Region10 Humanitarian Technology Conference 2013(R10-HTC2012) August, 2013, pp.243-248, Sendai, Japan.

17. Dinh Thi Dong Phuong, Fumiko Harada and Hiromitsu Shimakawa, Directing All Learners to Course Goal with Enforcement of Discipline Utilizing Persona Motivation, IEICE Transactions on Information and Systems, Vol.E96-D, No.6, pp.1332-1343, Jun. 2013.

18. Dinh Thi Dong Phuong and Hiromitsu Shimakawa, Derivation of Effective Learning Style from Portfolio in Programming Education. In R. McBride & M. Searson (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (SITE 2013) March 25, 2013, pp.379-387, New Orleans, USA.

19. Dinh Thi Dong Phuong, Fumiko Harada, and Hiromitsu Shimakawa, Presuming Learner Personas from Portfolios with Non-negative Matrix Factorization, Technical Report of IEICE vol. 112, no. 500, ET2012-90, pp. 49-55, 2013.

20. 谷川紘平,ディンドンォン,原田史子,島川博光,C言語関数呼び出しの記録を用いた演習過程での習得項目の把握電子情報通信学会論文誌 D, Vol.J95-D, No.12, pp.2079-2089, Dec 2012.

21. Dinh Thi Dong Phuong, Fumiko Harada, and Hiromitsu Shimakawa, Modeling Programming Learning Behavior with Contextual and Progressive Data, Proceedings of International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, Hong Kong, March, 2012, pp.25-30.

22. Hai Nguyen, Daniel Franco, Emilio Luque – “Minimum Spanning Tree For Energy Saving in Interconnection Networks” – The 2013 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications, Las Vegas, USA, July 2013

 

1.2. Các đề tài NCKH các cấp (6 đề tài đã nghiệm thu + 3 đề tài đang thực hiện)

STT

Cấp quản lý

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thực hiện

1

ĐH Đà Nẵng

Bài toán tồn tại ba điểm nguyên trong không gian có trọng tâm nguyên, Đ2012-03-17.

PGS. TSKH Trần Quốc Chiến

Đã nghiệm thu 2012

2

ĐH Đà Nẵng

Nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trong hệ thống máy chủ ảo của Cloud Computing, Đ2012-03-27

PGS. TS Lê Văn Sơn

Đã nghiệm thu 2012

3

ĐH Đà Nẵng

Ứng dụng thuật toán ACO để giải quyết bài toán tối ưu trong lĩnh vực sinh học, Đ2012-03-15

ThS Đoàn Duy Bình

Đã nghiệm thu 2012

4

Trường ĐHSP

Tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng thông qua việc vận dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại vào công tác giảng dạy, 12/2012

ThS Lê Viết Chung

Đã nghiệm thu 2012

5

Trường ĐHSP

Ứng dụng CNTT trong việc giảng dạy Tin học Đại cương các lớp không chuyên, 12/2012

Nguyễn Đỗ Công Pháp

Đã nghiệm thu 2012

6

Trường ĐHSP

Phần mềm hỗ trợ công tác giáo vụ Khoa Tin học

Hồ Ngọc Tú

Đã nghiệm thu 2012

7

Thành phố Đà Nẵng

Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng,

PGS. TSKH Trần Quốc Chiến

Đang thực hiện

8

Trường ĐHSP

Ưng dụng phần mềm vmware xây dựng mạng ảo phục vụ giảng dạy thực hành môn mạng máy tính

ThS. Lê Văn Mỹ

Đang thực hiện

9

Trường ĐHSP

Xây dựng bài giảng thực hành tin học đại cương theo chuẩn SCORM tích hợp lên LMS moodle.

Trần Văn Hưng

Đang thực hiện

 

1.3. Các báo cáo tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học (3 báo cáo)

 

STT

Tên báo cáo

Tác giả

1

Một thuật toán lập lịch trong môi trường tính toán đám mây dựa trên tối ưu hóa đàn kiến. Hội nghị quốc gia lần thứ VI "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin". Huế 6/2013. (Đã chấp nhận)

Nguyễn Hoàng Hà, Lê Văn Sơn, Nguyễn Mậu Hân

2

Ứng dụng thuật toán Kshemkalyani-Singhal phát hiện bế tắc trong cung cấp tài nguyên phân tán cho hệ thống máy chủ ảo. Hội nghị quốc gia lần thứ VI "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin". Huế 6/2013. (Đã chấp nhận)

Nguyễn Hà Huy Cường, Lê Văn Sơn, Nguyễn Thanh Thủy

3

Vị trí của người giảng viên phương pháp trong mối liên kết giữa nhà trường sư phạm và nhà trường phổ thông. Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp, do trường Đại học Sư pham tổ chức, ngày 28/5/2013

ThS. Lê Viết Chung

 

1.4.Các báo cáo Khoa học ở bộ môn và Khoa đã thực hiện (7 báo cáo)

STT

Tên báo cáo

Thực hiện

1.       

Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng.

PGS. TSKH Trần Quốc Chiến

2.       

Sơ đồ dữ liệu mạng giao thông trung tâm Tp Đà Nẵng

PGS. TSKH Trần Quốc Chiến

3.       

Mô hình mạng giao thông mở rộng.

PGS. TSKH Trần Quốc Chiến

4.       

Thuật toán tìm luồng đa phương tiện cực đại đồng thời chi phí giới hạn

PGS. TSKH Trần Quốc Chiến

5.       

Thuật toán phân luồng đa phương tiện tối ưu.

PGS. TSKH Trần Quốc Chiến

6.       

Ứng dụng thuật toán ACO để giải các bài toán về cấu trúc sinh học phân tử.

ThS. Đoàn Duy Bình

7.       

Mô phỏng giao thông đô thị sử dụng hệ thống đa tác tử

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

 

2.     Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động NCKH năm 2013-2014

-          Khuyến khích các giảng viên đăng ký học cao học hay làm Nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

-          Mỗi giảng viên đều tham gia một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên.

-          Tập trung hướng nghiên cứu vào những vần đề mới và những vấn đề có tính ứng dụng cao.

Các hoạt động và dự kiến thời gian

STT

Nội dung

Thời gian

1

Seminaire định kỳ

Hàng tháng

2

- Đăng ký trên 2 đề tài cấp cơ sở do trường ĐHSP quản lý và 5 đề tài cấp cơ sở do ĐHĐN quản lý.

Năm 2013-2014

3

- Nhóm nghiên cứu giảng dạy thuộc khoa Tin: Đăng ký hai đề tài cấp tỉnh, thành phố hoặc cấp bộ.

Năm 2013-2014

4

- Có trên 5 bài báo đăng trong các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.

Năm 2013-2014

5

- Có 5 cán bộ tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước như: hội nghị ATVA, RIVF, KSE, …

Năm 2013-2014

6

Hội nghị Khoa học nhóm Nghiên cứu & Giảng dạy: “Tin học ứng dụng”. Hội nghị giới thiệu các kết quả nghiên cứu của nhóm NCGD đồng thời định hướng các hướng nghiên cứu mới

Tháng 4 năm 2014

7

Hội nghị Khoa học Khoa Tin học. Hội nghị sẽ tập hợp các báo cáo của CBGV trong Khoa, các NCS, học viên cao học và các khách mời trong và ngoài Đại học Đà Nẵng

Tháng 11 năm 2014

8

Hội nghị Sinh viên NCKH Khoa Tin học. Hội nghị tập hợp các kết quả NCKH của sinh viên Khoa Tin học.

Tháng 5 năm 2014

 Document