Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc triển khai đào tạo trực tuyến đối với HP Giáo dục thể chất HK1 năm học 2020-2021

Ngày Đăng: 07/09/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo về việc triển khai đào tạo trực tuyến đối với HP Giáo dục thể chất HK1 năm học 2020-2021

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại link sau đây:

http://daotao.ued.udn.vn/thong-bao-trien-khai-dao-tao-truc-tuyen-doi-voi-hoc-phan-giao-duc-the-chat-hoc-ki-1-nam-hoc-2020-2021-bac-dai-hoc-he-chinh-quy/

 Document