Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Quyết định về việc Thay đổi GVCN lớp 17SPT và 18CNTT2

Ngày Đăng: 30/08/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Khoa Tin học xin thông báo Quyết định về việc thay đổi Giảng viên chủ nhiệm lớp 17SPT và 18CNTT2 như sau:

https://drive.google.com/file/d/14DyAUkNIZr9EcQ_cUyC3dWDEet0EQ_MW/view?usp=sharing

 Document