Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thông báo Phân công GVHD Đồ án chuyên ngành và Đồ án chuyên ngành 2 HK1, năm học 2020 - 2021

Ngày Đăng: 23/08/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo Phân công GVHD Đồ án chuyên ngành và Đồ án chuyên ngành 2 HK1, năm học 2020 - 2021

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn và yêu cầu đối với HP ĐACN và ĐACN 2 (SV chủ động liên hệ GVHD của mình):

https://drive.google.com/file/d/1QE3z6RKibNTdyM9o7rn-3WKw5r60Lahe/view?usp=sharing

 Document