Khoa Tin Học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Ngày Đăng: 15/08/2020      Người Đăng: Trần Thuỳ Trang

Thông báo về việc tiêp tục tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019 - 2020 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1lLD3cvNG_0XqDnZ5r5UVG7VTxiFEukrt/view?usp=sharing

 Document